วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลข่าวสาร

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.เอกสารงบประมาณประจำปี
3.แผนการจัดหาพัสดุ
4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5.รายงานทางการเงิน
6.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
7.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
8.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ยินดีตอนรับ

ยินดีตอนรับ
พวกเราชาว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีตอนรับทุกๆทานนะครับ